Algemene verkoopsvoorwaarden

1. IDENTIFICATIE EN TOEPASBAARHEID

 

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag en/of order aan of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de naamloze vennootschap Zeron BV, met maatschappelijke zetel te Keerbergen, Fazantendreef30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE0477.147.849 (hierna genoemd ‘Zeron’), dat enkel de volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Zeron en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgende van het vorige): (1) de schriftelijke orderbevestiging; (2) de samenwerkingsovereenkomst tussen Zeron en de Klant; (3) de kaderovereenkomst tussen Zeron en de Klant; (4) de onderhavige algemene (verkoops)voorwaarden; (5) gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de website van Zeron; (6) het Belgische recht. Andere voorwaarden en/of normen van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Zeron, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Zeron.

 

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

 

Zeron heeft het recht haar aanbod, ook op haar website, ten allen tijde te wijzigen. Zeron kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Zeron vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. De overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is om Zeron in rechte te verbinden, het schriftelijke order (per e-mail) van de Klant schriftelijk (per e-mail) bevestigt, dan wel zodra Zeron de uitvoering van het order opstart. Het behoort niet tot de verbintenissen en verantwoordelijkheid van Zeron om te onderzoeken of de personen die Zeron in naam en voor rekening van de Klant om levering van een product en/of dienst verzoeken of een order plaatsen, hiertoe gemachtigd zijn. Een speciale internet (WEB)-prijs is nooit cumuleerbaar met andere kortingen van eender welke soort.

Indien bepaalde producten en/of bepaalde software en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kunnen Zeron en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende producten, software en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent (van een ander merk). De eventuele vervanging van ontbrekende producten, software en/of componenten door een functioneel equivalent kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen Zeron en de Klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt bijkomend aangerekend aan de klant.

3. BESTELLINGEN

Zeron heeft steeds het recht om een voorschot of integrale voorafgaande betaling te eisen. Voorschotten dienen betaald te worden binnen de vijf (5) kalenderdagen na datum van offerte, bij gebreke waaraan Zeron het recht heeft haar prijzen te verhogen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst met de Klant op te schorten totdat de betaling werd bekomen.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Zeron, is het de Klant niet toegestaan om zijn order of de overeenkomst tussen Zeron en de Klant te annuleren. Ingeval een order en/of de overeenkomst tussen Zeron en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Zeron, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35 % van het totale factuurbedrag (en waarbij de reeds betaalde voorschotten steeds als verworven zullen worden beschouwd ongeacht of deze hoger of lager zijn dan de forfaitaire schadevergoeding), onverminderd het uitdrukkelijke recht van Zeron om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Zeron is annulatie niet mogelijk en wordt het totale factuurbedrag doorgerekend.

4. LEVERINGEN

Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de levering steeds conform de Incoterm® “Ex Works”. Bij gebrek aan ophaling binnen de 10 werkdagen na de afgesproken ophaaldatum tussen Zeron en de Klant, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week, waarbij een begonnen week als een volledige week zal worden aangerekend. Zodra de geplande datum van ophaling met drie weken overschreden is, heeft Zeron het recht om de overeenkomst tussen Zeron en de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van Zeron om hogere schade te bewijzen.

De beschikbaarheid van de voorraad en de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Zeron t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen Zeron en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van Zeron. Zeron is geenszins aansprakelijk voor enige vertraging, annulatie en/of bijkomende kost die zou kunnen ontstaan als gevolg van foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van de voorraad.

De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de aangekochte producten en/of software (eventueel gekoppeld met dienstenprestaties) een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de conformiteit van de levering. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) installatie van de juiste software en/of hardware, servers, installatie op de juiste computers of apparatuur, correct functioneren van de software, zichtbare gebreken aan de geleverde zaken, etc. Klachten m.b.t. de conformiteit van de levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon of dienen binnen een termijn van achtenveertig (48) uur te worden gemeld aan Zeron via e-mail bij gebreke waaraan de Klant wordt geacht de geleverde producten, software en/of dienstenprestaties te aanvaarden zoals overeengekomen.

Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Zeron geleverde producten, software en/of diensten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de betreffende producten, software en/of dienstenprestaties en bevrijdt Zeron van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige niet-conformiteit van de levering en/of enig ander gebrek te beroepen, indien hij Zeron hiervan niet op de hoogte brengt via e-mail binnen een termijn van achtenveertig (48) uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken. Klachten m.b.t. verborgen gebreken aan geleverde producten en/of diensten (met uitzondering van hardware) moeten uiterlijk binnen een termijn, gelijk aan de kortste van volgende periodes aan Zeron worden gemeld:
– de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan Zeron aanbiedt;
– een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten en/of dienstenprestaties.

Klachten m.b.t. verborgen gebreken aan hardware worden door Zeron slechts aanvaard voor zover zij worden gemeld tijdens de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan Zeron aanbiedt.

Bij klachten m.b.t. de niet-conformiteit van de Levering en andere gebreken, die tijdig en correct aan Zeron worden gemeld, zal Zeron naar eigen keuze en inzicht: (1) de non- conforme producten, software en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen of herstellen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Zeron en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van Zeron. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- conformiteit van de levering of enige andere gebreken.

 

Behoudens andersluidend akkoord is Zeron niet verantwoordelijk voor de installatie van de aangekochte producten en/of software en/of het uitvoeren van tests.

5. PRIJS

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden, behoudens andersluidende vermelding, in Euro uitgedrukt.
In geval van oponthoud, heeft Zeron het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Zeron en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Zeron. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): indien de Klant niet aanwezig is op het ogenblik dat de producten en/of software aan de Klant worden aangeboden of wanneer de dienstverlener zich aanbiedt; laattijdige betaling van het voorschot; etc.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen aangerekend door de producent, prijzen van onderdelen, hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de producten en/of software en/of de dienstenprestaties, geven Zeron de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

 

6. FACTURATIE – BETALINGSVOORWAARDEN

De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan Zeron melden via e-mail op het volgende adres [email protected], waarin het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de samenwerkingsovereenkomst tussen Zeron en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Zeron, de leveringsbon uitgaande van Zeron en de factuur uitgaande van Zeron, met een nauwkeurige identificatie van de producten en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek worden vermeld.

Deze klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting met betrekking tot het niet betwiste gedeelte van de factuur.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van Zeron of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.
Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Zeron in rechte te verbinden zijn geldig.

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:
(1)    geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
(2)    is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12 % van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250,00), onverminderd het recht van Zeron om hogere schade te bewijzen;
(3)    is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
(4)    worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Zeron op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
(5)    heeft Zeron het recht, de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Zeron redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.
Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

7. WAARBORGEN

 

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, start van een procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, niet-betaling van facturen, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, heeft Zeron het recht om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Zeron om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsrechten op de geleverde producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten, installatiekosten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen.

Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan Zeron. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Zeron vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van Zeron de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Zeron terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tussen Zeron en de Klant tot gevolg.

Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Zeron om hogere schade te bewijzen. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt Zeron automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten en/of op de vordering van de Klant op zijn koper, en is de Klant aan Zeron een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

9. AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIE

De aansprakelijkheid van Zeron is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent/dienstverlener en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.

In het geval Zeron optreedt als doorverkoper, is de aansprakelijkheid van Zeron m.b.t. de aangekochte producten, software en geleverde diensten, beperkt tot haar verantwoordelijkheden als doorverkoper, zonder dat Zeron kan worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, tenzij dit te wijten is aan de producent, in welk geval dit artikel eveneens van toepassing is.

Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, die correct werden gemeld, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Zeron de desbetreffende producten en/of software heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende de periode vermeld in artikel 4.

Indien de Klant Zeron correct op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade, zal Zeron contact opnemen met de Klant en haar de mogelijkheid geven om:
– zelf de procedure op te starten bij de betreffende producent en/of leverancier van Zeron . Indien de Klant hiervoor opteert, zal Zeron de betreffende contactgegevens doorgeven aan de Klant;
– zal Zeron deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. De uren die Zeron besteedt aan deze procedure, worden doorgefactureerd aan de Klant.

Indien de Klant opteert voor de tweede optie, fungeert Zeron bij de verdere afhandeling van deze klachten- en/of schadeprocedure enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van Zeron blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat Zeron op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.
De aansprakelijkheid van Zeronbeperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is deze in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de door Zeron aangegane verzekeringspolissen.

Zeron is in geen geval aansprakelijk voor i) indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetverlies), ii) de door de Klant en/of derden toegebrachte schade, iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten en/of software, en/of iv) schade ten gevolge het niet- naleven door de Klant en/of diens personeelsleden/medewerkers van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van – doch zonder hiertoe beperkt te zijn – de instructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producent en/of leverancier, v) schade ten gevolge van foutieve of onvolledige informatie, verstrekt door de Klant.
Zeron is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant, om zijn verplichtingen na te leven en om, onder meer – zonder hiertoe beperkt te zijn – alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte producten en/of software en/of enige andere derde.

Zeron is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ingevolge het gebruik van de door de Klant aan haar verstrekte gegevens.
Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

10. GESCHILLEN

De partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediationreglement van CEPANI toe te passen. Indien de mediation binnen een termijn van één maand vanaf de aanstelling van de mediator niet tot een akkoord leidt, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter die conform het arbitragereglement wordt benoemd. De zetel van de arbitrage is Grobbendonk. De taal van de arbitrage is Nederlands.

Schrijf je in

Tips en nieuws, elke maand in je mailbox.

Blijf op de hoogte van onze software-ontwikkelingen, lees actuele updates en ontdek welke voordelen Syndesk creëert.